Import file SQL dung lượng lớn trên phpMyAdmin

Mặc định khi bạn cài đặt xong phpMyAdmin trên ubuntu server, phpMyAdmin chỉ cho phép upload file sql có dung…

add comment

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu Server

phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP và được sử dụng để quản trị CSDL…

add comment

Express/NodeJs hỗ trợ các Cơ Sở Dữ Liệu nào?

Các ứng dụng Express có thể dùng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, và có khá là nhiều hướng tiếp…

add comment

Backup tự động MongoDB và MySQL trên Linux Server và đồng bộ lên Google Drive

Trong việc vận hành máy chủ cũng như bất kỳ dịch vụ CNTT nào khác, việc backup là điều vô…

add comment

Cấu hình truy cập CSDL MySQL từ xa trên Linux Server

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) là MongoDB thì Bạn nên xem bài viết này: Cấu hình…

add comment

Cài đặt và cấu hình MySQL WorkBench trên Ubuntu 16.04

MySQL Workbench là một công cụ đồ họa giàu tính năng được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu,…

add comment

Xóa Tables trong MySQL bỏ qua các rằng buộc về khóa ngoại (Foreign Keys)

Với MySQL – và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác – bất kỳ lúc nào bạn muốn xây…

add comment

Cài đặt MySQL Server trên Ubuntu

1. Cài đặt MySQL Server Trên hệ điều hành Ubuntu, MySQL Server đã được đưa vào gói APT. Để cài…

1 comment